Non-Bruton type autosomal dominant agammaglobulinemia