Granulomatous sinovitis with uveitis and cranial neuropathies