ZAP70base
   Variation registry for  ZAP70 deficiencyOtsikkoMap